Producenci

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGOI. Definicje.1. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Sklepu internetowego FAMS Akcesoria Meblowe.

2. FAMS oznacza Marcina Szpilewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FAMS Marcin Szpilewski  z siedzibą w ul. Cedrowa 3, 76-200 Krępa Słupska, numer NIP 839-179-68-80, numer REGON 770850601

3. Klientem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną a także osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub Konsument.

4. Sklep internetowy to serwis internetowy dostępny pod adresem www.fams.com.pl, prowadzony i zarządzany przez FAMS służący Klientom do składania FAMS ofert zakupu wskazanych w serwisie Produktów na warunkach cenowych tam określonych.

5. Ceny sprzedaży w Sklepie Internetowym umieszczane są przy Produktach na stronie www.fams.com.pl i są cenami brutto bez kosztów dostawy.

6. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

7. Produktami są towary prezentowane w Sklepie internetowym.

8. Usługami są usługi świadczone drogą elektroniczną przez FAMS na rzecz Klientów.II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa rodzaje i zakres oraz warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, w tym zasady sprzedaży Produktów ze Sklepu internetowego na terytorium RP, a w szczególności zasady i warunki składania zamówień na Produkty w Sklepie internetowym, zapłaty ceny lub wynagrodzenia, koszty oraz terminy i sposoby dostawy, a także składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Prezentowane w Sklepie internetowym informacje dotyczące Produktów a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego stosownie do jego przeznaczenia.

4. Klient jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.

5. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym składania zamówień niezbędne jest korzystanie przez Klienta z (i) urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową  z dostępem do sieci Internet, (ii) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).III. Rejestracja Klienta.1. Rejestracja Klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej i aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu internetowego poprzez uruchomienie w przeglądarce internetowej strony internetowej znajdującej się  pod adresem URL zamieszczonym w wiadomości wysłanej przez FAMS do Klienta.

2. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. FAMS nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.

3. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że przed zawarciem umowy z FAMS zapoznał się z Regulaminem.

4. FAMS zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. FAMS uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe. IV. Dane osobowe.1. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez FAMS Usług oraz korzystania za Sklepu internetowego.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez FAMS danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji w Sklepie internetowym oraz w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego w zakresie:

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej,

c) adres zamieszkania,

d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

e) telefon kontaktowy,

f) numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez FAMS, prawie wglądu do swoich danych i ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i poprawiania w każdym czasie, jak również uprawnieniach do żądania czasowego lub stałego zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez FAMS.

4. Administratorem danych osobowych jest FAMS. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. FAMS przetwarza dane osobowe Klienta w celu świadczenia Usług, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zakupionych w Sklepie internetowym oraz w celach marketingowych.V. Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży oraz jej potwierdzenie.1. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia dostępnego w systemie informatycznych Sklepu internetowego i stanowi złożenie przez Klienta FAMS oferty nabycia Produktów będących przedmiotem zamówienia. Składanie zamówień następuje poprzez wskazanie Produktu, wypełnienie formularza danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptację postanowień Regulaminu, wybór warunków dostawy, sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia na stronie internetowej www.fams.pl.

2. Cena za dokonany zakup w Sklepie internetowym, która wiąże Klienta jest cena Produktu podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie internetowej Sklepu internetowego powiększona o koszty przesyłki Produktu na adres podany przez Klienta. Przedstawione w Sklepie internetowym ceny sprzedaży Produktów są wiążące w przypadku skutecznie złożonego zamówienia i obowiązują wyłącznie w przypadku zawarcia umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

3. Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie dostawy zamówionych Produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia FAMS przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia , które jest oświadczenie FAMS o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez FAMS złożonej oferty zakupu.

5. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych Produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym FAMS lub otrzymanie przez FAMS potwierdzenia zapłaty przed podmiot obsługujący płatności elektroniczne chyba, że Produkty wysyłane są za pobraniem.

6. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów wysłanych za pobraniem.

7. Za Produkty prezentowane w Sklepie internetowym oraz dostawę Klient może według swego wyboru zapłacić jeszcze przed wydaniem Produktu za pomocą przelewu na rachunek bankowy FAMS podany na stronie internetowej www.fams.pl lub w momencie odbioru Produktu, gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej, jednakże tylko w przypadku gdy wartość zamówionych Produktów wynosi minimum 1 zł (ze względów ekonomicznych) i nie przekracza wysokości 2000 zł brutto dla przesyłek drobnicowych, a 3000 zł brutto dla przesyłek wielkogabarytowych (ze względów bezpieczeństwa).8. Produkty dostarczane są wyłącznie na terytorium RP. Dostawa Produktów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD, UPS, DHL, FEDEX) na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do od dnia zaksięgowania płatności lub złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem).9. FAMS na stronie internetowej Sklepu internetowego wskazuje w sposób wyraźny jasne i czytelne informacje o ww. ograniczeniach dotyczących dostarczania Produktów i akceptowalnych sposobach płatności.10. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę na stronie internetowej www.fams.pl, z wyłączeniem czasu kiedy ta strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjnej lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.11. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową, FAMS poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie Sklepu internetowego wykonuje obowiązki informacyjne wskazane art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia FAMS, oznaczenia FAMS, łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.12. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia FAMS dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za Produkt wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostawę, usługi kurierskie.

13. FAMS zapewnia, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam"

14. Najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionych Produktów FAMS wyśle Klientowi za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy na adres e-mail Klienta. Potwierdzenie zamówienia zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia FAMS, oznaczenia FAMS, łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy, trybu postępowania reklamacyjnego , terminu dostawy.VI. Postępowanie reklamacyjne.1. FAMS odpowiada wobec Konsumenta za wady Produktu w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego. FAMS odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od wydania Produktu Konsumentowi. Odpowiedzialność FAMS względem Klienta nie będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktów, o której mowa w art. 556 – 576 kodeksu cywilnego jest wyłączona.

2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wad zakupionego Produktu przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

a) określenie reklamowanego Produktu,

b) określenie stwierdzonych wad,

c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres FAMS wskazany w pkt. I.2 Regulaminu. Jeżeli Klient żąda doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany Produkt.

4. FAMS zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska i wskazaniem dalszego trybu postępowania.

5.  Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że FAMS niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez FAMS albo FAMS nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez FAMS usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez FAMS. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. FAMS może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt FAMS dostarczyć wadliwy Produkt na adres FAMS. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić Produkt FAMS w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

8. W razie naprawy Produktu lub jego wymiany na nowy FAMS dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta niezbędnych kosztów, w tym kosztów dostarczenia Produktu do FAMS, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

9. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, FAMS zwraca uiszczoną przez Konsumenta cenę sprzedaży Produktu, koszty przesyłki Produktu do Konsumenta, poniesione koszty dostarczenia Produktu do FAMS oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

10. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznej należy kierować do swego banku – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175 ze zm.).

11. Reklamacje dotyczące świadczenia przez FAMS Usług (w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania strony internetowej www.fams.pl) mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej {adres e –mail: fams@onet.pl  wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego.

12. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkodowy, którego posiadanie jest jego obowiązkiem.13. Przed podpisaniem protokołu szkodowego należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenie ostrzegawcze).14. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej (imienia nazwiska oraz numeru kuriera) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do FAMS. Znacznie to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacyjną.15. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym. Znacznie to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacyjną.VII. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta 

1. Konsument może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zakupionego Produktu bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej wskazanego terminu na adres FAMS wskazany w pkt. I.2 Regulaminu.2. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo w niezwłocznie w terminie późniejszym jednakże, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt należy wysłać na adres FAMS wskazany w pkt. I.2 Regulaminu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.3. FAMS niezwłocznie dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności na rzecz FAMS w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta. , nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument (tj. na rachunek bankowy z którego został dokonany przelew za Produkt lub na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w przypadku płatności za Produkt przy odbiorze).4. FAMS może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.6. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży nie obowiązuje w przypadkach o których mowa w art. 38 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

VIII. Postanowienia końcowe.1. FAMS zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydanie przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących FAMS określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego FAMS określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie FAMS których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej FAMS.

2. W przypadku zmiany Regulaminu FAMS poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Klient zarejestrował się Sklepie internetowym.  Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jak przy pierwszej rejestracji; brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.

4. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby FAMS. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Konsumentem, zaś ewentualne spory powstałe pomiędzy FAMS a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).

5. Wszelkie opisy i zdjęcia Produktów w Sklepie internetowym mogą stanowić przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody FAMS wyrażonej w formie pisemnej.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

7. Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Regulaminu, które te prawa mogłyby ograniczać.

8. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.fams.pl, gdzie możliwe jest nieodpłatne zapoznanie się z jego treścią, jak również nieodpłatne pobranie wersji elektronicznej lub sporządzenie wydruku pod adresem Regulamin.

9. Konsumentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi.

 

Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe